Klubbens Naturreservat

Adress: Robertsfors Visa karta

Adress: Robertsfors

Klubben ligger naturskönt vid Rickleåns mynning i havet. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på mer än ett sätt. Få
älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensing, vilket är unikt utmed Norrlandskusten.

Nettingforsen
Nettingforsen har uppkallats efter flodnejonöga, netting, som är en ålliknande fisk. Fisket efter netting är en gammal tradition och bedrivs av Rickleå byamän. Det sker med särskilda tinor nattetid på eftersommaren och hösten. Klubben är en långsträckt udde som bjuder på fina uppevelser av Västerbottenskustens kärva skönhet. Här finns orörda hällmarker, klapperstensfält och sandstränder.

Nytt land ur havet
Längs Norrlandskusten stiger ständigt nytt land ur havet, ett resultat av att marken fjädrar tillbaka efter att ha varit nedtryckt av den senaste inlandsisen. I Västerbotten är landhöjningen nio millimeter per år. Efterhand som nytt land skapas vandrar växter in och efter ett par hundra år har havsbotten förvandlats till granskog. På Klubben kan man studera alla stadier i dessa naturliga landhöjningsskogar, som är något av en specialitet för Bottenhavets kuster.

Skydd
Klubben har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.

Visa mer

Om denna aktivitet